ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
27آذر 1397

گزارش تصویری از جلسه هیئت مدیره کانون وکلا با رؤسای کمیسیون های تخصصی کانون ،دادسرا و دادگاها انتظامی کانون وکلای دادگستری اردبیل

گزارش تصویری از جلسه هیئت مدیره کانون وکلا با رؤسای کمیسیون های تخصصی کانون ،دادسرا و دادگاها انتظامی کانون وکلای دادگستری اردبیل