ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

دادسرای انتظامی

دادسرای انتظامی

آقای فرامرز پاسبان

دادستان دادسرای کانون

آقای صالح فرهادی

دادیار

آقای بهروز نوروزی

دادیار

آقای رحمان رسولی

دادیار

آقای سعید دلخون اصل

دادیار

آقای اکبر سبحانی

دادیار

آقای محسن ندایی

دادیار

خانم مژگان خوش اقبال

دادیار