ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

دادگاه انتظامی

دادگاه انتظامی

اعضای شعبه اول دادگاه انتظامی

آقای شهرام بی دردی

رئیس

آقای حسن مرادزاده

دادردس

آقای مقصود روح بخش

دادردس

آقای عزت آینه چی

عضو علی البدل

آقای ایرج صدرالممالکی

عضو علی البدل

اعضای شعبه دوم دادگاه انتظامی

آقای سعید عبدالکریمی

رئیس

آقای رضا سجادی

دادردس

آقای میر یحی قدسی

دادردس

آقای عبدالرضا یادگاری

عضو علی البدل

خانم نسترن شوقی

عضو علی البدل