ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون نظارت و بازرسی

کمیسیون نظارت و بازرسی

حمید خدائی

رئیس

مظاهر زرین جامه رز

عضو

یوسف فیضی

عضو

رضا وثوقی

عضو

فرزاد فتح اللهی

عضو

اصغر جدی

عضو

زینب صاحبقران

عضو

معصومه خرسندی

عضو