ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون نظارت و بازرسی

کمیسیون نظارت و بازرسی

حميد پاک نژاد
سيامک فرهادی
مظاهر زرين جامه
جهان صدری
زينب پاشاپور
مرتضی زينی
سولماز نيازی
رضا حق زاده
بهنام آرزومند
واحد قهری
امين رفيع زاده
الهام فهيمی
يوسف فيضی
سميه عبادپور
رقيه دوامی
ساناز عالش نبی دوست
فرزاد فتح الهی