ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون کارآموزی و اختبار

شهرام بی دردی

رئیس

محمدرضا اکبری

عضو

منوچهر شهبازی

عضو

عبدالرضا یادگاری

عضو

وحیده اوجاقی

عضو