ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون کارآموزی و اختبار

شهرام بی دردی

رئیس

اسماعیل آقازاده

عضو

محمدرضا اکبری

عضو

حمید خدائی

عضو

فرامرز پاسبان

عضو

محمدعلی جاهد

عضو

منوچهر شهبازی

عضو