ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون حقوقی امور پارلمانی

کمیسیون حقوقی امور پارلمانی

دکتر علیرضا لطفی

رئیس

دکتر محمدعلی پاکدل

عضو

عزیز رنجبر

عضو

حجت کاتوزیان

عضو

اسماعیل ضرابی

عضو

محمود عقابی

عضو

احمد گنجه

عضو