ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

اعضاء هیئت مدیره دوره پنجم

اعضاء هیئت مدیره دوره پنجم

علیرضا لطفی

رئیس هیئت مدیره

عزیز رنجبر

ناثب رئیس هیئت مدیره

حمید خدائی

بازرس

رضا زرعی

عضو اصلی

شهرام بی دردی

عضو اصلی

سیمین جوهری

عضو علی البدل

نسیم صبور

عضو علی البدل

محمد تربیت

عضو علی البدل