ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

اعضاء هیئت مدیره دوره سوم

منتخبین تاریخ 07-07-1390 با تغییرات بعدی

رضا زرعی

رئیس هیئت مدیره

منوچهر شهبازی

ناثب رئیس هیئت مدیره

طاهر امیری اضماره

بازرس

دکتر علیرضا لطفی

عضو اصلی

مطلب شهباززادگان

عضو اصلی

زهرا یاوریان

عضو علی البدل

عزت آینه چی

عضو علی البدل

علی مقیمی اصل

عضو علی البدل