ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
22خرداد 1403

گزارش عملکرد مالی 1402 کانون وکلای دادگستری اردبیل

گزارش عملکرد مالی 1402 کانون وکلای دادگستری اردبیل

گزارش عملکرد مالی 1402کانون وکلای دادگستری اردبیل

در اجرای دسترسی اعضاءمحترم کانون وکلای دادگستری اردبیل وشفاف سازی حسابهای درآمد وهزینه وایر وقایع مالی کانون به شرح ذیل در 5 فصل اعلام میگردد:

فصل اول

درآمد مانده از سال 1401بمبلغ 8/591/420/160 ریال

دریافت کانون در سال 1402به مبلغ کل 59/514/008/288  ریال بوده وشامل موارد ذیل می باشد :

1-واریزی دادگستری 1/25 به مبلغ 20/876/176/609  ریال

2-حق عضویت کانون وکلا 25/857/485/231 ریال

3-اهدایی به کانون 12/534/346/448 ریال

4-وکالت اتفاقی  180/000/000 ریال

5-شکایت از وکلا 66/000/000 ریال

فصل دوم

هزینه در دوره مالی سال 1402هزینه جاری وغیر جاری جمعاً مبلغ 35/506/017/892 ریال بشرح ذیل می باشد :

1–هزینه حقوق کارکنان 5/360/503/155 ریال

2-بیمه کارکنان 1/701/353/651  ریال

3-هزینه مالیات کارکنان 83/356/853 ریال

4-هزینه سفر وماموریت 2/428/562/200 ریال

5-حق الزحمه 307/590/000 ریال

6-هزینه ورزش والمپیاد ورزشی 2/188/710/000 ریال (المپیاد 1/635/410/000 ریال ،سال ورزشی 553/300/000 ریال)

7-هزینه عیدی ومناسبتها 169/000/000 ریال

8-هزینه پاداش آخرسال 1/255/039/443 ریال

9-حق مرخصی کارکنان 88/370/190 ریال

فصل سوم

هزینه های اداری

1-هزینه اینترنت وپیامک 289/226/000 ریال

2-هزینه تعمیرات ساختمان 532/798/400 ریال

3-نوشت افزار 811/080/000 ریال

4-هزینه پست 133/308/610 ریال

5-هزینه کرایه 135/180/000 ریال

6-هزینه خرید اثاثیه اداری 434/000/000 ریال

7-هزینه متفرقه 600/483/750 ریال

8-هزینه چاپ وانتشارات 1/640/827/600 ریال

فصل چهارم

سایر هزینه های اداری

1-همایش روز وکیل 3/217/773/000 ریال که شامل :

الف- صرف شام 1/700/000/000 ریال

ب-اجاره سالن 205/000/000 ریال

پ-چاپ بنر ،نصب بنردر سطح استان 491/225/000 ریال

سایر هزینه های مراسم مبلغ 821/548/000 ریال 

2-مراسم تحلیف 568/675/300 ریال

3-هزینه آموزش کارآموزان 830/569/910 ریال

4-هزینه های خدمات اداری 830/569/910 ریال

5-پرداختی به صندوق حمایت از بابت خرید طبقه پنجم 8/000/000/000 ریال

فصل پنجم

1-جمع کل هزینه در سال مالی 1402به مبلغ 35/506/017/892 ریال

2-مانده سال مالی 1402به مبلغ  32/559/410/556 ریال

3-چک های موجود 4/520/000/000 ریال

4-بدهی به صندوق حمایت 14/134/418/343 ریال می باشد .