ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
22مهر 1402

کمیسیون حقوق بشر و شهروندی

کمیسیون حقوق بشر و شهروندی

سجاد پهلوان
فيروز حسيني يان
فرنام رحيمی
 سودا نادری
جميله احمدی
بهروز رسول خانی
عقيله بشارتی
رضا حق زاده
ميلاد نجاتيان
واحد قهری
مهران حضرتی
بهمن شهری
عبدالحميد محمدی
سيامک عيوض زاده
ناصر پارسا
پيمان گنجی
بهنام اسکندرزاده
محمد نوروزی