ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
22مهر 1402

کمیسیون حمایت از وکلا

صفر نيازی
علی محمديان
اسماعيل آقازاده
سيد محسن قريشی
مهران سهرابی
فرشيد محمدنژاد
صداقت فرجی
وحيد کولانی
هاجر مختاری
احسان نجفی
محمد مختاری
محمدرضا خدالطفی
سپيده بابلانی
سيمين جوهری
عزيز اورنگ