ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
05آذر 1401

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم آزمون ورودی تیرماه 1401

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم آزمون ورودی تیرماه 1401

پذیرفته شدگان محترم موظفند پس از ثبت نام در سامانه نسبت به اخذ استعلامات ذیل اقدام فرمایید:

  1. اخذ برگه استعلام از سامانه و مراجعه به دانشگاه
  2. اخذ برگه استعلام معرفی نام بهداشت و مراجعه به نزدیک ترین مرکز بهداشت محل زندگی (مطابق نامه پیوست)
  3. ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضاییه و اخذ گواهی عدم سو پیشینه از طریق سامانه عدل ایران
  4. مراجعه به پزشکی قانونی شهرستان اردبیل واقع در شهرک اداری کارشناسان با در دست داشتن اصل کارت ملی مطابق جدول ذیل:

ردیف (طبق اسامی منتشر شده)

تاریخ مراجعه

ساعت مراجعه

از ردیف 1 تا ردیف 10

09/09/1401

ساعت 8 صبح

از ردیف 11 تا ردیف 20

10/09/1401

ساعت 8 صبح

از ردیف 21 تا ردیف 30

12/09/1401

ساعت 8 صبح

از ردیف 31 تا ردیف 40

13/09/1401

ساعت 8 صبح

از ردیف 41 تا ردیف 50

14/09/1401

ساعت 8 صبح

از ردیف 51 تا ردیف 60

15/09/1401

ساعت 8 صبح

از ردیف 61 تا ردیف 70

16/09/1401

ساعت 8 صبح

از ردیف 71 تا ردیف 80

17/09/1401

ساعت 8 صبح

از ردیف 81 تا ردیف 90

19/09/1401

ساعت 8 صبح

از ردیف 91 تا ردیف 100

20/09/1401

ساعت 8 صبح

از ردیف 101 تا ردیف 110

21/09/1401

ساعت 8 صبح

از ردیف 111 تا ردیف 117

22/09/1401

ساعت 8 صبح