ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
30شهریور 1401

گزارش جلسه کمیسیون فرهنگ و هنر با هیات مدیره کانون وکلای اردبیل

گزارش جلسه کمیسیون فرهنگ و هنر با هیات مدیره کانون وکلای اردبیل