ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
07تیر 1400

انتخابات میان‌ دوره هیأت رئيسه کانون وکلای دادگستری اردبیل انجام و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب شدند

انتخابات میان‌ دوره هیأت رئيسه کانون وکلای دادگستری اردبیل انجام و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب شدند

۱. جناب آقای رضا زرعی (رئیس)

۲. جناب آقای حسین بهرو  (نایب رئیس)

۳. جناب آقای محمد تقی زاده  (بازرس)

۴. جناب آقای قادر شیری  (عضو اصلی )

۵. جناب آقای مسعود سلسله جنبان  (عضو اصلی )