ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
11مرداد 1399

نشست مشترک هیات مدیره و کمیسیون سخنرانی و اموزش کانون وکلای دادگستری اردبیل

نشست مشترک هیات مدیره و کمیسیون سخنرانی و اموزش کانون وکلای دادگستری اردبیل