ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
03دی 1398

اطلاعیه شماره 109-1398/09/26 کمیسیون اختبار و کارآموزی کانون

اطلاعیه شماره 109-1398/09/26 کمیسیون اختبار و کارآموزی کانون

اطلاعیه شماره 109-1398/09/26 کمیسیون اختبار و کارآموزی کانون
حسب تصمیم کمیسیون اختبار و کارآموزی کانون، بدینوسیله از کارآموزان محترم که دوره ایشان در شرف اتمام است تقاضا می شود، حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ 98/10/10 جهت اطلاع از نواقص تکالیف کارآموزی و رفع آن، شخصا به دفتر کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون (آقای ارسی) مراجعه فرمایند، بدیهی است مسئولیت عدم مراجعه و عدم رفع نقص در موعد تعیین شده به عهده خود کارآموز محترم بوده و به مراجعات بعد از موعد تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری اردبیل